Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia

 13.10.2023

Informácia pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom

dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja -

aktualizácia“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk

telefón: 037/6549391

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva

životného prostredia SR:

www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušný orgán

zverejňuje nasledovné oznámenie:

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu

o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho

samosprávneho kraja - aktualizácia“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania

vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné

prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín

konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené dňa: 13.10.2023


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >