Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Materská škola

OBEC NEVIDZANY, ako zriaďovateľ

vyhlasuje podľa ustanovenia  § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie

RIADITEĽA/KY MATERSKEJ ŠKOLY, Nevidzany,107

 s predpokladaným nástupom 15.08.2022                                                        

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.)

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15a  zákona č. 138/2019 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC a všeobecne záväzných predpisov pre oblasť školstva
 • osobné, morálne predpoklady stanovené v etickom kódexe pedagogických zamestnancov

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia)
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15a  zákona č. 138/2019 Z.z.
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto podania žiadostí:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu:

            Obec Nevidzany, Obecný úrad, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany.

 • Obálku označte heslom: Výberové konanie – Materská škola Nevidzany – Neotvárať!
 • Termín podávania prihlášok do : 21.06.2022 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania:

 • budú oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho konaním.