Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úľava na poplatku za TKO : Oznamujeme občanom

 15.03.2023

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území obce a budú si v tomto roku uplatňovať úľavu na poplatku, aby doklady na preukázanie nároku na úľavu priniesli na obecný úrad do konca mesiaca marec. Občanom, ktorí neprinesú  doklady na preukázanie nároku na úľavu, obec nebude môcť úľavu na poplatku za komunálny odpad poskytnúť. Bližšie informácie ohľadom úľavy na poplatku vám budú poskytnuté na obecnom úrade.

Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení poplatku

Obec poplatníkovi poplatok zníži o 50% z celkovej ročnej sadzby poplatku, ak poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku a predloží podklady, ktorými preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce. Podklady je potrebné obci predložiť v písomnej podobe do 28. februára bežného roka.

Podklady pre zníženie poplatku sú:

a) študenti, ktorí sú ubytovaní na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – je potrebné priložiť potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo ubytovni, študenti, ktorí sú počas štúdia ubytovaní na priváte prinesú a nájomnú zmluvu prípadne preukážu iný spôsob ubytovania v mieste štúdia.

b) občania, ktorých práca si vyžaduje ubytovanie mimo miesta trvalého bydliska - doklad od  zamestnávateľa v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že zamestnanec vykonáva prácu vyžadujúcu si ubytovanie mimo miesta jeho trvalého pobytu

Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri odpustení poplatku

Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí, ak poplatník obci preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloží podklady, ktorými obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce.

Podmienky a podklady k písomnej žiadosti pre odpustenie poplatku sú:

a) občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a zároveň majú prechodný pobyt evidovaný na území Slovenskej republiky  –  doklad o                 zaplatení poplatku na celé zdaňovacie obdobie,  

d) občania, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody - potvrdenie nápravno-výchovného  zariadenia o výkone trestu odňatia slobody, 

e) občania, ktorí sú umiestnení v zariadení poskytujúcom sociálne služby - potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby.

b) občania, ktorí sa zdržujú v zahraničí počas celého zdaňovacieho obdobia  – doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na pobyt v zahraničí, alebo pracovnú zmluvu z ktorej je zrejmé miesto výkonu jeho práce, alebo iný doklad z ktorého je zrejmé že poplatník sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržia v zahraničí,  alebo čestné prehlásenie poplatníka prípadne osoby, ktorá za poplatníka prevzala poplatkovú povinnosť o tom, že poplatník sa počas celého zdaňovacieho obdobia zdržiava v zahraničí s uvedením aj dôvodu pobytu.

Občania sú povinní oznámiť akúkoľvek zmenu do 30 dní. Nie je možné žiadať o zmeny spätne, iba v lehote oznamovacej povinnosti.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >